træer

Praktikanter

2030beyond søger praktikanter til forår 2021

 

Er du passioneret omkring verdensmålene og deres implementering både herhjemme og ude i verden? Brænder du for at skabe større handlekraft og engagement i de 17 mål blandt politikere og civilsamfund fra hele verden? Så bliv praktikant i 2030beyond! Vi leder efter dedikerede praktikanter, som ønsker at få erhvervserfaring ved at blive en del af teamet i den nystartede handletank for verdensmålene, 2030beyond.

 

I 2030beyond har vi brug for ekstra hænder til vores fokusområder:

 1. Styrkelsen af vores globale netværk for politikere, Parliamentarians for the Global Goals, som arbejder for at implementere verdensmålene samt oprettelsen af en vidensplatform, hvor politiske ’best-practices’ vil blive delt (se mere her).

 2. Udviklingen af Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2021. Verdensmålene Plads har været en del af Folkemødet siden 2018, som stedet hvor danskerne samles på tværs af skel omkring nye partnerskaber, ideer og handling for verdensmålene (se filmen fra 2019 her). I 2021 udvides Verdensmålenes Plads med et internationalt program herunder besøg fra udenlandske verdensmålspionerer. Som praktikant vil du sammen med erfarne kræfter være med til at organisere, udvikle og koordinere Verdensmålenes Plads på Folkemødet.

 3. Udviklingen af en kommunikationsstrategi for organisationen. Vi ønsker at løfte kendskabet til og forståelsen for verdensmålene både i Danmark og internationalt. Derfor har vi brug for en medie-dygtig praktikant til at hjælpe med eksponering af organisationen og vores arbejde gennem diverse kanaler. 

 

2030beyond

2030beyond er en non-profit handletank, stiftet af fhv. miljøminister Kirsten Brosbøl, der støtter parlamentarikere og civilsamfund i at accelerere handling for de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har stiftet det globale parlamentarikernetværk, Parliamentarians for the Global Goals, som styrker vidensdeling inden for implementeringen af verdensmålene på tværs af grænser. Og vi driver Verdensmålenes Plads på Folkemødet som et globalt samlingspunkt, hvor viden, partnerskaber og dialog om verdensmålene gøres tilgængelige for alle.

Opgaver

Arbejdet i 2030beyond vil variere fra dag til dag alt efter deadlines og behov. Da vi er et lille team, vil du være en del af:

 • konceptudviklingen og visualiseringen af en global vidensplatform omkring implementeringen af verdensmålene.

 • planlægning, afholdelse og opfølgning af events med danske og internationale aktører – både for PfGG-netværket og Verdensmålenes Plads.

 • udvikling af kommunikationsstrategi, herunder udvikling af film, indhold til blogposts, nyhedsbreve, nyheder samt SoMe.

 • koordinering og samarbejde med mange forskellige partnere og interessenter, både myndigheder, organisationer, virksomheder og frivillige.

 • design af den fysiske Verdensmålenes Plads, interaktiv oplysning, engagementsformater og programmet for musik og kultur.   

 • hjemmesideredigering

 • administration af PfGG-netværket

 • forberedelse og opfølgning på møder samt administrative opgaver.

 

Vi søger praktikanter, som

 • er i gang med en længere videregående uddannelse, f.eks. inden for bæredygtighed/verdensmålene, politik, event-udvikling eller medier

 • har erfaring med eller interesse for at arbejde med bæredygtig udvikling eller politik.

 • har erfaring med eventkoordinering og afvikling.

 • er god til at formidle mundtligt og skriftligt samt kan skabe nyheder, der fænger på både hjemmesider, SoMe og i nyhedsbreve.

 • har erfaring med simpel hjemmesideredigering i Wordpress.

 • er udadvendt og god til at samarbejde med forskellige interessenter.

 • arbejder selvstændigt, tager initiativ og samtidig er en holdspiller.

 • holder hovedet koldt ved korte deadlines.

 • er flydende på engelsk.

Hos 2030beyond bliver du en del af et ambitiøst og professionelt team, som stræber efter at gøre en forskel for implementeringen af verdensmålene både i Danmark og på globalt plan. Vi lægger vægt på tillid og engagement, alt imens vi har en uformel og inkluderende atmosfære i vores team.

 

Vi kan tilbyde

 • en spændende og meningsfyldt praktikplads, hvor du kommer til at arbejde med bæredygtighed, verdensmålene, en bred vifte af danske og internationale interessenter

 • et godt netværk gennem 2030beyond

 • et arbejdsmiljø, hvor dine idéer, evner og meninger bliver værdsat

 • fleksible arbejdstider og frokostordning på kontoret

 

Praktisk information

 • Stillingerne er fuldtid, 37t/ugen, og foregår i forårssemestret 2021 fra februar til juni.

 • Vi arbejder fra vores kontor i København nær Nørrebro St., så vidt det er muligt ift. COVID-19-situationen. Ellers finder vi virtuelle løsninger til at arbejde sammen.

 • Stillingerne er ulønnede, så vi vil gøre vores bedste for, at din tid hos os bliver et positivt skridt på din karrierevej.

 • Ansøgningsfristen er den 23. november 2020 kl. 9.00

 • Send en e-mail mærket ”Praktikantstilling 2030beyond” i emnefeltet med motiveret ansøgning og CV til rlt@2030beyond.org . Angiv gerne hvilket af de tre fokusområder du er mest interesseret i. 

 • For ydereligere oplysninger omkring praktikstillingerne kan du ringe til Rina Lauritzen Trautner på tlf. +45 3121 2840.

ENGLISH VERSION

Are you passionate about the Sustainable Development Goals and their implementation? Are you passionate about accelerating action and commitment to the 2030 Agenda among politicians and civil society around the world? We are looking for dedicated interns for our newly launched do-tank for the SDGs, 2030beyond, to help us with:

·     Strengthening our global network of politicians, Parliamentarians for the Global Goals, which works to implement the SDGs, and develop a knowledge platform where political ‘best-practices’ will be shared.

·     The development of “Verdensmålenes Plads”, the Global Goals Square at “Folkemødet”, the Danish People’s Festival in 2021. The Global Goals Square has been part of Folkemødet since 2018, as the space where Danes gather across boundaries around new partnerships, ideas and action for the SDGs (see the film from 2019 here). In 2021, the Square will be expanded with an international program, including visits from international SDG pioneers. As an intern, you will help organize, develop and coordinate the Square at Folkemødet.

·     The development of a communication strategy to raise awareness about our work in Denmark and internationally. Therefore, we need a media-skilled intern to help with exposure of the organization and our work through various channels.

 

2030beyond

2030beyond is a non-profit do-tank, founded by former Minister of the Environment of Denmark, Kirsten Brosbøl. We support parliamentarians and civil society in accelerating action for the 17 Sustainable Development Goals. We have established the global parliamentary network, Parliamentarians for the Global Goals, which strengthens knowledge sharing in the implementation of the SDGs across borders. And we coordinate the Global Goals Square at Folkemødet as a global hub, where knowledge, partnerships and dialogue about the SDGs are made available to everyone.

 

Your tasks

As 2030beyond is a small, dedicated team, your tasks will vary from day to day, including:

 

·     the conceptualization and visualization of a global knowledge sharing platform for the implementation of the SDGs.

·     planning, organizing and following up events with Danish and international actors - both for the PfGG network and the Global Goals Square.

·     development of a communication strategy, including visual and written content for websites, blog posts, newsletters, and SoMe.

·     coordination and collaboration with many different partners and stakeholders, both authorities, organizations, companies and volunteers.

·     design of the Global Goals Square, interactive information, engagement formats and the cultural program.

·     website editing

·     administration of the PfGG network

·     preparation and follow-up of meetings as well as administrative tasks.

 

We are looking for interns who:

·     are enrolled in higher education, e.g. in sustainability / SDGs, politics, event organizing, or media

·     have experience with or interest in sustainable development or politics.

·     have experience with event coordination.

·     communicate strongly and compelling orally and in writing, and who can create appealing and convincing content in websites, SoMe and in newsletters.

·     have experience with simple website editing in Wordpress.

·     are extrovert and good at collaborating with various stakeholders.

·     work independently, takes initiative and at the same time are team players.

·     can handle short deadlines.

·     are fluent in English and preferably Danish.

 

At 2030beyond, you will be part of an ambitious and professional team. We value trust and commitment, all the while maintaining an informal and inclusive atmosphere in our team.

 

We offer:

·     a meaningful internship where you get to work with sustainability, the SDGs, a wide range of Danish and international stakeholders

·     a good network through 2030beyond

·     a work environment where your ideas, abilities and opinions are valued

·     flexible working hours and lunch in the office

 

Practical information

·     The positions are full-time, 37h/week during the spring semester 2021 from February to June.

·     We work from our office in Copenhagen near Nørrebro St. or from home on virtual platforms.

·     The positions are unpaid

·     The application deadline is 23 November 2020 at 9.00

·     Send an e-mail marked "Internship 2030beyond" in the subject field with motivated application and CV to rlt@2030beyond.org. Please indicate which of the three focus areas you are most interested in.

·     For further information call Rina Lauritzen Trautner on tel. +45 3121 2840.

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 by 2030beyond